Správca konkurznej podstaty

Správca konkurznej podstaty je samostatným procesným orgánom, ktorého ustanovuje do funkcie konkurzný súd z osôb uvedených v osobitnom zozname správcov vedenom na tomto súde. Hlavným cieľom činnosti správcu v konkurznom konaní je vo všeobecnosti čo najefektívnejšie speňažiť majetok úpadcu, a tým dosiahnuť čo najväčšie uspokojenie pohľadávok jeho veriteľov.

JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo je už od roku 2011 zapísaný v zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1533 , pričom osobitne spadá pod konkurzný súd Okresného súdu v Nitre pre celú oblasť Nitrianskeho kraja.

Medzi hlavné činnosti patrí:

  • konkurzy fyzických osôb (osobné bankroty) a oddlženie fyzických osôb
  • konkurzy právnických osôb
  • reštrukturalizácie firiem – obchodných spoločností a podnikateľov – fyzických osôb
  • poradenstvo v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácii
  • riešenie predlženia, exekúcii, záložných práv a pod.

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770