Konkurz fyzických a právnických osôb

Možnosti riešenia platobnej neschopnosti dlžníka sú:

  1. Konkurz fyzickej osoby a právnickej osoby – § 11 – 107b ZKR
  2. Reštrukturalizácia – § 108 – 165 ZKR
  3. Oddlženie – § 166 – 171c ZKR
    • KONKURZ: Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou. Podstata konkurzu spočíva v tom, že ak by dlžník mal nejaký majetok, musí akceptovať to, že tento sa speňaží a použije na uspokojenie veriteľov. Ak súd vyhlási konkurz, musia súdy bezodkladne zastaviť prebiehajúce konania, ktoré sa týkajú dlhu, ktorý sa má uhradiť v konkurze. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak prebieha dražba, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu nebol udelený príklep.
    • SPLÁTKOVÝ KALENDÁR: Aby dlžník mohol použiť druhý spôsob oddlženia, teda splátkový kalendár musí okrem vyššie uvedených všeobecných podmienok spĺňať aj podmienku pravidelného príjmu a zároveň dlžníkove dlhy nesmú prevyšovať jeho majetok. Pri tomto spôsobe súd správcu poverí preskúmaním pomerov dlžníka. Správca následne podá na súd návrh na splátkový kalendár, pričom tento sa určí tak aby sa uspokojilo minimálne 30 % dlhov. Presné % aké bude musieť dlžník v priebehu 5 rokov splatiť určí až súd. Na rozdiel od konkurzu, pri určení splátkového kalendára sa prebiehajúce súdne ani exekučná konania nezastavujú.

 

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770