Osobný bankrot

„Osobný bankrot“ je hovorový pojem, ktorý sa používa na
označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická
osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť
svojich dlhov.

Na to, aby sa dlžník mohol domáhať zbavenia svojich dlhov, musí
spĺňať požiadavky stanovené zákonom, a to :

  • ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa
  • musí byť platobne neschopný
  • musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného
    vykonávacieho konania (napr. daňové exekučné konanie)
  • musí mať poctivý zámer
  • zložil preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu 500,- EUR

„Osobný bankrot“ predpokladá riešenie oddlženia fyzických
osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá
dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):
a) konkurz – znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a
rýchle oddlženie
b) splátkový kalendár – znamená splácanie záväzkov dlžníka
podľa splátkového kalendára

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na
určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu,
musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným centrom.

Naša advokátska kancelária Vám vie pomôcť s prípravou všetkých potrebných podkladov pre Centrum právnej pomoci ako aj vyhodnotiť aký spôsob oddlženia by bol pre Vás najvýhodnejší.

Mgr. Lukáš Grežďo – advokát

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770