Profil advokáta

Mgr. Lukáš Grežďo, advokát

V roku 2008 ukončil vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore právo, na základe čoho mu bol priznaný akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).

V roku 2010 ukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave  v odbore právo, na základe čoho mu bol priznaný akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).

V roku 2011 ukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore politológia, na základe čoho mu bol priznaný ďalší akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).

Už počas štúdia na právnickej fakulte od roku 2009 začal pracovať na pracovnej pozícii asistent súdneho exekútora. Od roku 2011 začal súbežne pracovať aj na pracovnej pozícii v advokátskej kancelárii najskôr v Topoľčanoch a potom v Bratislave, kde vykonával prax advokátskeho koncipienta až do roku 2014 vo všetkých odvetviach práva.

Po úspešnom zložení advokátskej skúšky v roku 2014 a zápise do zoznamu advokátov pod číslom 6910 začal samostatne vykonávať advokátsku činnosť a poskytovať právne služby ako samostatný advokát. Zároveň bol zapísaný do zoznamu obhajcov ex offo a zoznamu advokátov, ktorých môže určiť Centrum Právnej Pomoci na poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Správca konkurznej podstaty

Mgr. Lukáš Grežďo tiež vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty od roku 2011 úspešným zložením správcovských skúšok a je zapísaný v zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslo S 1533.

Predmet činnosti správcu:

– návrhy na vyhlásenie konkurzu fyzickým osobám (osobný bankrot) a právnickým osobám

– návrhy na povolenie oddlženia

– vypracovanie reštrukturalizačného posudku fyzickým a právnickým osobám

– vypracovanie reštrukturalizačného plánu

Zameranie advokátskej kancelárie

Oblasti práva – zameranie advokáta

– občianske právo

 • zastupovanie v civilných sporoch pred súdmi ako aj mimosúdne vysporiadanie
 • vlastnícke právo / zrušenie a vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva/
 • susedské spory
 • dedičské právo
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • zmluvné právo /kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné a podnájomné zmluvy, záložné zmluvy, zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena a pod./
 • exekučné konanie (podávanie námietok, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie, vylučovacia žaloba atď.)
 • ochrana osobnosti

– rodinné právo

 • zastupovanie klientov v konaniach o rozvod manželstva, spisovanie návrhov na rozvod manželstva, výživné rodičov voči deťom, výživné medzi manželmi, výživné detí voči rodičom
 • spisovanie návrhov a zastupovanie v konaniach o zvýšenie, zníženie výživného, o úprave styku s maloletým dieťaťom, o určenie otcovstva, zapretie otcovstva, osvojovacie konanie a pod.

– trestné právo

 • zastupovanie obvineného, obžalovaného, poškodenej osoby
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní spôsobenej trestným činom
 • kvalifikované spisovanie trestných oznámení

– pracovné právo

 • skončenie pracovného pomeru / dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru /
 • náhrada škody a jej uplatňovanie
 • zastupovanie v súdnych sporoch

– obchodné právo

 • zakladanie, zmeny, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, ich organizačných zložiek a družstiev
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných orgánmi štátnej správy
 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch
 • právne poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok, vrátane zastupovania klientov v prípade súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok a pri dobrovoľných dražbách
 • právne poradenstvo v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzné a reštrukturalizačného konania
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní
 • zastupovanie v incidenčných sporoch

– správne právo

 • zastupovanie klientov v daňovom, stavebnom, katastrálnom, priestupkovom ako aj v ostatných správnych konaniach
 • právne poradenstvo a vypracovanie podaní, najmä návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní a pod.

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770