Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia je jedným zo spôsobov riešenia hroziaceho alebo existujúceho úpadku, teda stavu, kedy:

  1. Podnikateľ nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva svoje peňažné záväzky, a to viac ako jednému veriteľovi (podnikateľ je platobne neschopný);
  2. Podnikateľ má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku (podnikateľ má záporné vlastné imanie a je predlžený).

Proces reštrukturalizácia podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii prebieha v nasledujúcich krokoch:

  1. Podnikateľ si u správcu necháva vypracovať reštrukturalizačný posudok, na základe ktorého zistí, či spĺňa podmienky pre reštrukturalizáciu;
  2. Ak sa zistí, že predpoklady pre reštrukturalizáciu sú splnené, podnikateľ na seba podá návrh na povolenie reštrukturalizácie, ktorý odošle na príslušný súd;
  3. Do 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania súd rozhodne, či reštrukturalizáciu podnikateľa povoľuje alebo nie. Rozhodnutie súdu sa zverejňuje v obchodnom vestníku. Od tohto okamihu sa prerušujú alebo zastavujú súdne a exekučné konania a začína plynúť lehota na prihlasovanie pohľadávok;
  4. Do 90 dní od schválenia reštrukturalizácie musí podnikateľ vypracovať reštrukturalizačný plán, ktorý upravuje vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov ako i rozsah uspokojenia pohľadávok, ktoré boli prihlásené do reštrukturalizácie.
  5. Reštrukturalizačný plán je pripomienkovaný a schválený veriteľmi, následne je tiež potvrdený súdom. Podnikateľ pokračuje vo svojej činnosti v súlade s týmto plánom, pod dozorom reštrukturalizačného správcu a veriteľov.

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770