JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo – advokát

 

Rodinné právo

 • príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností
 • úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom a pod.
 • konanie o určenie alebo zapretie otcovstva
 • spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd

Občianske právo

 • právne poradenstvo, právne rozbory, spisovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a iných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka
 • komplexný právny servis týkajúci sa nehnuteľností
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania
 • ochrana osobnosti

Trestné právo

 • obhajoba (obvinených alebo obžalovaných) vo všetkých štádiách trestného konania,
 • právne poradenstvo, vypracovávanie písomných podaní, trestných oznámení, sťažností, opravných prostriedkov, žiadostí, vyjadrení, návrhov,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní (adhézne konanie)

Obchodné právo

 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch
 • právne poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok, vrátane zastupovania klientov v prípade súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok
 • právne poradenstvo v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného a reštrukturalizačného konania
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní
 • zastupovanie v incidenčných sporoch

Správne právo

 • zastupovanie klientov v daňovom, stavebnom, katastrálnom, priestupkovom ako aj v ostatných správnych konaniach
 • právne poradenstvo a vypracovanie podaní, najmä návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní a pod.

Prvá základná konzultácia zdarma!

Vyplňte prosím kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770