Mgr. Lukáš Grežďo – advokát

 

Rodinné právo

 • príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností
 • úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom a pod.
 • konanie o určenie alebo zapretie otcovstva
 • spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd

Občianske právo

 • právne poradenstvo, právne rozbory, spisovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a iných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka
 • komplexný právny servis týkajúci sa nehnuteľností
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania
 • ochrana osobnosti

Trestné právo

 • obhajoba (obvinených alebo obžalovaných) vo všetkých štádiách trestného konania,
 • právne poradenstvo, vypracovávanie písomných podaní, trestných oznámení, sťažností, opravných prostriedkov, žiadostí, vyjadrení, návrhov,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní (adhézne konanie)

Obchodné právo

 • zabezpečenie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností od založenia po likvidáciu
 • zakladanie obchodných spoločností na kľúč
 • zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach:
  – zmeny predmetu podnikania, sídla, konateľov, spoločníkov, prevody obchodných podielov, zosúlaďenie zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom a pod.
 • príprava valných zhromaždení
 • zastupovanie pred súdmi, registrovými súdmi, živnostenskými a daňovými úradmi
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie žalôb a iných podaní
 • spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, právne rozbory
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, ochrana pred nekalosúťažným konaním

Prvá základná konzultácia zdarma!

Vyplňte prosím kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770