Správca

JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo – správca konkurznej podstaty

Správca zapísaný do zoznamu správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1533. Správca vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Predmet činnosti správcu konkurznej podstaty:

Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii.

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770